23948sdkhjf

Regeringsförslag: Undantag för YKB

Regeringen föreslår undantag för förlängning av alla YKB som går ut mellan 1 mars 2020 och 31 maj 2020.

Regeringen har författat en promemoria som innehåller förslag på en ändring av lagen om yrkesförarkompetens. Genom ändringen införs ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om förlängda giltighetstider för yrkeskompetensbevis och om vissa undantag från lagen.

I promemorian föreslås att:
Regeringen får meddela föreskrifter om förlängda giltighetstider för yrkeskompetensbevis. En förlängning får inte gälla längre än sex månader.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från kravet på yrkeskompetensbevis. Sådana föreskrifter får bara avse den som haft ett yrkeskompetensbevis vars giltighetstid har löpt ut under perioden den 1 mars 2020–31 maj 2020 och får inte gälla längre än sex månader. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

Skälen för förslaget:
I den rådande situationen med spridning av det virus som orsakar covid-19 har det framkommit att det kan uppstå praktiska svårigheter att bedriva de fortbildningar som krävs för att upprätthålla yrkesförarkompetens. Svårigheterna är bland annat förknippade med vissa av de åtgärder som vidtas eller kan komma att vidtas för att hindra smittspridningen. Det kan därför befaras uppkomma brister i tillgången till fortbildning och svårigheter att bedriva sådan klassrumsundervisning som krävs.

Transportföretagen, vars medlemmar innefattar Transportindustriförbundet, Biltrafikens arbetsgivarförbund och Bussföretagen, för i kontakter med regeringen fram att en utökad möjlighet till distansutbildning eller en förlängd giltighetstid för existerande yrkeskompetensbevis skulle kunna lösa problemen. Distansundervisning skulle medföra att förare kan slutföra sin kurs från hemmet och inte behöver träffas i grupp. En förlängning av giltighetstiden skulle flytta fram tiden för när en fortbildning måste genomföras för de förare vars kompetensbevis upphör att gälla i närtid. Transportarbetareförbundet framför liknande synpunkter. Sveriges trafik­utbildares riksförbund och Transportfackens yrkes- och arbetsmiljö­nämnd framför önskemål om utökade möjligheter till distans­utbildning.

Enligt Transportstyrelsens bedömning kommer omkring 35 000 yrkes­kompetensbevis upphöra att gälla fram till den 31 december 2020 om ingen fortbildning genomförs. En förhållandevis stor del av dessa bevis löper ut under perioden den 1 mars till den 31 maj 2020. Vidare ska enligt Transport­styrelsens beräkningar närmare 105 000 förare, företrädesvis lastbils­förare, genomföra sin fortbildning för att förlänga sina yrkes­kom­petensbevis under 2021. Att det rör sig om så pass många bevis som ska förnyas under 2020 och 2021 beror till stor del på övergångsregler som tillämpades vid genomförandet.

Dessa förare kan förlora rätten att framföra sådana fordon på grund av bristande tillgänglighet till nödvändig fortbildning. Detta kan på sikt leda till allvarliga störningar eller en överhängande risk för allvarliga störningar i viktiga samhälls­funktioner och därmed i förlängningen en risk för människors liv och hälsa. Situationen måste därför åtgärdas.

Läs mer om: YKB
Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078