23948sdkhjf

Säker komponentplockning med röststyrning

Krav på högre kvalitet i plockarbetet till såväl bilmontering som reservdelsförsörjning ledde Volvo in på röststyrning av plockprocessen.

I sitt sökande efter andra metoder för administration av plockarbetet av komponter till monteringen av personbilar än vedertagna pappersbaserade plocksystem har AB Volvo Personvagnar (PV) på Torslanda i Göteborg växlat över till pick-by-voice – röststyrd plockning. Sökandet efter ett nytt plocksystem inleddes under januari 2008, och efter studium av nio olika lösningar för plockarbetet fastnade Volvo PV för ett röststyrt plocksystem från IDNet AB i Göteborg.Det ursprungliga uppdraget att effektivisera komponentförsörjningen till monteringen i Torslandafabriken blev med tiden två uppdrag när även Volvos försörjning av fem supportlager i Europa, tre lager i USA, samt ett vardera ett lager i Australien, Japan och Kanada med reservdelar befanns vara lämpligt för röststyrd orderplockning. Runt 4 600 olika artiklar plockas för order om lagerpåfyllnad.Efter en noggrann förstudie av hur ett röststyrsystem hos Volvo PV skulle brukas och fungera, genomförd av IDNet, togs ett beställningsunderlag med kravspecifikationer och processbeskrivning fram och tre månader senare togs den nya, röststyrda lösningen i drift, inledningsvis vid monteringen på Torslanda. De tidigare pappersburna plocklistorna ersattes med röstlänk mellan datasystem och Volvos medarbetare i förråd och lager. Försedda med hörlurar och röstterminaler tar expeditörerna via röstkommandon emot plockuppdrag och verifierar till systemet i realtid.IDNet fick totalentreprenaden till lösningarna till såväl monteringen som reservdelslagret och skötte projektering, installation och support (kundstöd). Som implementör valde IDNet sin samarbetspartner Zetes och till leverantör av hårdvaran, dvs terminalerna, en annan av sina samarbetspartners, LXE Åkerströms i Björbo. För Volvo är IDNet ingen ny bekantskap, företaget har levererat IT-system till Volvo tidigare, och valet av IDNet motiverades av företagets presentation av en flexibel, röststyrd lösning som passade Volvo PVs behov. Handdatorerna i IDNets lösning kan dessutom användas till fler applikationer än enbart plockning.För diftsättning av de två röststyrningssystemen i två olika anläggningar fick IDNet bara ett halvår på sig, en mycket kort ledtid med hänsyn till uppdragets komplexitet m a p integrationen av IDNets lösningar med Volvos befintliga datasystem. Speciellt i monteringsfabriken med dess fem olika datasystem till vilka IDNets röststyrda lösning har att hämta/lämna information från/till.Till bilmonteringen plockas material och komponenter i tvåskift på 84 plockstationer, totalt till ett antal av ca 80 000 plock per dygn. Plockarbetet omfattar singelplock, multplock och kittin, dvs plock till kundspecifikt fordonsunika kompletta materialsatser. Kommunikationen med datasystemet som administrerar materialförsörjningen sker i realtid genom röstkommanden i båda riktningarna.Vid arbetsskiftets början loggar expeditören in på sin handdator som aktiverar hans/hennes personspecifika röstprofil, varvid en kalibrering sker för att systemet ska kunna filtrera bort ovidkommande ljud från omgivningen och uppfatta expeditörens röst. Vid singelplock plockas artiklar från pall och läggs i materialrackens fack. Röstsystemets uppgivna artikelnummer bekräftar plockaren genom att yttre två checksiffror, en siffra när artikeln plockas och den andra när artikeln lämnas i rätt fack.Vid kitting läggs olika artiklar i samma fack på ett materialrack. I stället för checksiffra för varje artikel scannar expeditören av streckkoden innan artiklarna läggs i facket. Innehållet i röstdialogerna har anpassats och begränsats till de plocktäta momenten.För multiplock – när detaljer med ett och samma artikelnummer ska fördelas på flera fack – har IDNet utvecklat en unik och höggradigt effektiv ramlösning för Volvo PV. Den mobila ramen placeras framför ett rack, varpå ramens ljusindikatorer tänds vid de fack, där artiklarna ska placeras. Sensorer i ramen känner av expeditörens hand och släcker ljusindikatorerna i takt med att artiklarna läggs i rätt fack längs ramens längsriktning. Den mobila ramen kan användas för att satsa 40 rack i en 32 m lång materialfasad och besparar plockarna/expeditörerna mycket spring fram och tillbaka.Vid plockning av reservdelar styr datorrösten i plockarens hörlurar honom/henne till aktuella pockplatser samt talar om artiklarnas artikelnummer och antal artiklar att plocka på varje plats. Att rätt artikel tillgripits bekräftar plockaren genom att ange en checksiffra, samtidigt som han/hon rapporterar vilket emballage som erfordras.Skulle någon artikel råka vara slut, rapporterar expeditören till datasystemet om bristen, som dirigerar expeditören till omplockning när bristen eliminerats med påfyllning av den bristrapporterade artikeln.Efter avslutad plockrunda tar expeditören lådorna med de plockade reservdelarna till en utskriftstation där följesedel och streckkodsflagga med information om kund, order och destination skrivs ut automatiskt på hans/hennes röstkommando till det lageradministrativa datasystemet. Därefter är det bara att försegla lådorna och släppa ut dem på rullbanan ut till lastkajen. Samt anropa datorn om nästa plockuppdrag i det lageravsnitt där de mest högfrekventa artiklarna till de nordiska och europeiska marknaderna finns inlagrade.Från det göteborgska centrallagret (CL) på Torslanda kompletteras de fem europeiska supportlagrens huvudflöde i förhållandet 90/10 procent, dvs supportlagren står för 90 procent av dagordrarna till sina återförsäljare (ÅF) och Torslanda står för resten. ÅF beställer direkt från sina lokala lager, Local Distribution Centers (LDC), som fylls på dagligen från CL. Tack vare de kontinuerliga påfyllningarna av LDC säkras en hög tillgänglighet av reservdelar, samtidigt som ÅF slipper binda kapital i egna reservdelslager. Istället försörjs de med färdigpackade leveranser från CL till varje verkstadsorder.Det röststyrda plocksystemet har varit lätt att lära ut, vilket underlättar för Volvo PV att ta in 400 sommarvikarier på lagret under semesterperioden för den ordinarie personalen. På sikt kan liknande teknik vara tänkbar även i Volvos fabriker i Skövde respektive Gent, samt möjligen också i en med italienska Pininfarina samägd fabrik i Uddevalla.I takt med att rösttekniken utvecklas vidare, kommer också fler applikationer så som put by voice för lagerpåfyllning samt inventory by voice för fysisk lagerinventering. De av Volvo PV valda handdatorerna, LXE MX8 med integrerad streckkodsscanner till försörjningen av monteringen med komponenter respektive handdatorn LXE HX3 till orderplockning i reservdelslagret, kan användas även i andra applikationer än bara plockarbete.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094