23948sdkhjf

Ställageinspektion trucktillverkares hjärteangelägenhet

För den årliga säkerhetsinspektionen av pallställage ställer trucktillverkaren Jungheinrich gärna upp med utbildade ställageinspektörer.

Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2006:04 ska pallställage av säkerhetsskäl inspekteras minst en gång årligen för att rättidigt upptäcka eventuella säkerhetskritiska skavanker eller skador. Ansvaret för detta åvilar de lagerhållande företagen själva, som innehar sådana ställage som sina lagerinredningar. För en tillverkare och leverantör av lagertruckar så som tyska Jungheinrich AG i Hamburg, med svenskt dotterbolag Jungheinrich Svenska AB i Malmö och Göteborg, är det av intresse att bidra till att lösa ställageproblematiken för sina kunder bland truckanvändarna, varför Jungheinrich fortlöpande utbildar nya inspektörer för att möta den starka efterfrågan på sådan kompetens.Jungheinrich AG har för närvarande runt 40 certifierade inspektörer med hela Europa som sitt arbetsfält. I Sverige erbjuder Jungheinrich Svenska AB två specialutbildade ställageinspektörer som är verksamma över hela riket. Inspektionerna omfattar kontroller av brister till följd av påkörning av ställaget med gaffeltruck, att godkänd lastvikt iakttas samt att regler och säkerhetsåtgärder följs. För truckanvändare och lagerhållare åligger det att själva se till att kontrollerna blir utförda av auktoriserade inspektörer.Jämte konventionella pallställage av standardtyp omfattas också djupstaplingsställage, genomloppställage, grenställ och smådelshyllställage av säkerhetsreglerna. Enligt AFS 2006:04, A3:2 och de nya, utökade kraven på säkerhet, som trädde i kraft den1 juli 2007, ska tydliga informationstavlor finnas på väl synlig plats med information om max last per ställagesektion respektive max last per bärbalksplan. Vidare ska gavlar och stolpar vara försedda med påkörningsskydd, därest slik närkontakt med truckar kan medföra risker för lagerpersonalen.Föreligger risk för instabilitet, ska pallställage vara förankrat i golv, eller om situationen så kräver, ytterligare infästning. För att förhindra att pallar staplade upp på ställagets bärbalksplan inte riskerar att skjutas igenom ställaget och störta ned på omstående sida av ställaget, ska det vara försett med genomskjutningsskydd. Endast när pallställaget står uppställt mot exempelvis en vägg, som håller emot en genomskjutning, är undantag från montering av genomskjutningsskydd tillåtna.Ytterst är VD, eller juridiskt tillförordnad platsansvarig, ansvarig för att bestämmelserna i AFS 2006:04 och A3:2 efterlevs, samt hålls för straffansvarig om olyckan skulle vara framme.Jungheinrich exemplifierar vad en sådan kontroll av pallställage innefattar:* Monteringskontroll, varmed avses att pallställage efter slutmontering samt innan det tas i drift, genomgår en besiktning m a p att montaget har utförts korrekt.* Fortlöpande kontroll av stolpar, bärbalkar, infästningsanordningar och stag m a p skador eller deformationer som påverkar palltällagets hållfasthet. Beställaren eller brukaren ansvarar för att kontrollen genomförs och dokumenteras.* Periodisk kontroll, varmed avses granskning av pallställaget minst var 12e månad, så att det överensstämmer med reglerna i SS2240 avsnitt 9. Vid reparation av pallställ ska bärande delar, som skadats, bytas ut helt och hållet, medan andra, icke-bärande delar av ställaget får repareras.* Pallställagets anläggningsskylt ska ange vem som tillverkat/levererat ställaget, dess typbeteckning samt maximalt tillåten last per sektion angiven i kg, respektive maximalt tillåten last per bärplan angiven i kg. Av skylten ska det även framgå att vid omdisponering eller ändrade lastkrav ska leverantören kontaktas.Besiktningen ska resultera i ett besiktningsprotokoll, av vilket det tydligt ska kunna utläsas lagerutrymmets belägenhet samt leverantör, installationsår och datum för besiktningen. Vidare ska kontrollpunkter enligt särskild ordning framgå, liksom anmärkningar och åtgärder. Protokollet ska undertecknas samt kompletteras med uppgift om vid vilken tidpunkt nästa kontroll är planerad att utföras.Jungheinrichs ställageinspektörer har en bred erfarenhet från ett stort antal genomförda inspektioner av pallställage i Europa och fortsätter i takt med sina uppdrag att bygga vidare på den samlade erfarenhetsbanken. För att beställa en inspektion av pallställaget utförd av Jungheinrichs utbildade inspektörer kontaktar man lämpligast Jungheinrich Svenska ABs underhållsavdelning telefonledes i Malmö eller via e-post till info@jungheinrich.se.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078