23948sdkhjf
Innehållet nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Uppdaterad finansiell information för SSAB

| Medlemsnyhet | Företag SSAB Emea AB

Värdet av nettotillgångarna från förvärvet av finska Rautaruukki per förvärvsdatumet 29 juli 2014 är nu fastställt, vilket resulterar i goodwill på 5,2 miljarder kronor.

I samband med en genomgång av tillgångsvärden vid årsbokslutet har beslut fattats om att skriva ned vissa bokförda värden med 1,3 miljarder kronor, vilket relaterar främst till det delägda bolaget Fortaco och goodwill i Ruukki Construction. Nedskrivningarna innebär att goodwillen från förvärvet av Rautaruukki minskar med 0,3 miljarder kronor.

Arbetet med att realisera synergier efter förvärvet av Rautaruukki löper väl och hittills har aktiviteter som motsvarar 300 miljoner kronor i årstakt genomförts. Den ursprungliga målsättningen var att uppnå besparingar på 1,4 miljarder kronor årligen varav 350 miljoner kronor under 2015. Den nuvarande bedömningen är att besparingarna kan genomföras snabbare och nå full effekt i årstakt från och med andra halvåret 2016, vilket är ett år snabbare än tidigare kommunicerats.

Bokslutet för det fjärde kvartalet 2014 är ännu inte avslutat, men den preliminära bedömningen är att rörelseresultat för det fjärde kvartalet uppgår till mellan 100 och 150 miljoner kronor (exklusive jämförelsestörande poster).


Förvärvsanalysen av nettotillgångarna i Rautaruukki är slutförd, och nettotillgångarna har fastställts till 9 789 miljoner kronor per den 29 juli 2014. Köpeskillingen i utbyteserbjudandet uppgick till 14 967 miljoner kronor, vilket resulterar i goodwill på 5 178 miljoner kronor.

Utöver goodwill uppgår övervärden från förvärvet till 0,8 miljarder kronor fördelat på ett antal olika tillgångar och skulder. Avskrivningstiderna för dessa varierar beroende på tillgångsslag. För 2014 uppgår avskrivningarna på övervärden som belastar rörelseresultatet till 57 miljoner kronor, varav 23 miljoner kronor avser tredje kvartalet och 34 miljoner avser fjärde kvartalet 2014. För 2015 och 2016 beräknas motsvarande avskrivningar av övervärden relaterade till förvärvet av Rautaruukki uppgå till 210 miljoner kronor per år. Mer detaljer om övervärden och avskrivningar kommer att presenteras i samband med bokslutskommunikén som publiceras den 10 februari 2015.

I samband med en genomgång och uppdaterade värderingar av SSABs tillgångar under årsbokslutet har beslut fattats om att skriva ned vissa bokförda värden med cirka 1,3 miljarder kronor. Dessa 1,3 miljarder kronor kommer att belasta resultatet före skatt i fjärde kvartalet 2014 och redovisas som jämförelsestörande poster. Rörelseresultatet påverkas med cirka 700 miljoner kronor, och finansnetto med ytterligare 600 miljoner kronor vilket främst rör aktieägarlån till det delägda bolaget Fortaco. Övriga nedskrivningar relaterar bland annat till goodwill inom affärsområdet Ruukki Construction samt bedömda realisationsförluster från försäljningen av enheter som en konsekvens av Europeiska Kommissionens villkor i samband med godkännandet av samgåendet med Rautaruukki.

Nedskrivningarna har ingen kassaflödesmässig påverkan, men påverkar SSABs skuldsättningsgrad negativt med cirka 2 procentenhet (per den 30 september 2014 var skuldsättningsgraden 53 procent).

Endast en mindre del av nedskrivningarna ovan är relaterade till realisering av de synergier som identifierats i samband med förvärvet av Rautaruukki. Synergiarbetet pågår med hög aktivitet och löper väl. Kostnadsbesparingarna uppgår till 300 miljoner kronor i årstakt för de aktiviteter som hittills genomförts, vilket kommer att ge effekt i resultatet från och med första kvartalet 2015. Målsättningen för 2015 var att realisera synergier om 350 miljoner kronor. Den nuvarande bedömningen är att besparingarna ska kunna genomföras snabbare än tidigare kommunicerats, och att SSAB ska kunna realisera 1,4 miljarder kronor i årstakt från och med andra halvåret 2016, vilket är ett år snabbare än tidigare bedömning.

Bokslutet för det fjärde kvartalet 2014 är ännu inte avslutat, men den preliminära bedömningen (ej reviderade siffror) är att rörelseresultat för det fjärde kvartalet uppgår till mellan 100 och 150 miljoner kronor (exklusive jämförelsestörande poster men inklusive planmässiga avskrivningar för övervärden hänförliga till Ipsco- och Rautaruukki-förvärven).

För ytterligare information, vänligen kontakta
Investor Relations: Andreas Koch, Chef Investor Relations, andreas.koch@ssab.com, +46 8 454 57 29

Informationen är sådan som SSAB är skyldig att offentliggöra enligt den finska respektive svenska värdepappersmarknadslagen. Översänt för offentliggörande den 20 januari 2015 kl. 08.30 CET.

SSAB är ett Norden- och USA-baserat stålföretag. SSAB erbjuder mervärdesprodukter och tjänster som har utvecklats i nära samarbete med företagets kunder för att skapa en starkare, lättare och mer hållbar värld. SSAB har anställda i över 50 länder. Idag har SSAB produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. SSAB är börsnoterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm och sekundärnoterat på NASDAQ OMX i Helsingfors. www.ssab.com


Skriv din kommentar
Inläggen nedan modereras inte i förväg och omfattas därmed inte av webbplatsens utgivningsbevis.

Medlemsnyhet

Företag
SSAB Emea AB

Box 70
101 21 Stockholm
Sverige
SSAB Emea AB

Sänd till en kollega

0.062